Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทยเพื่อธุรกิจ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

หมวดหมู่  (1) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  สีข้าว
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 3 หมู่ 3 ซอย ต. ท่างาม อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65160
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  81000
จำนวนพนักงาน  1
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  30
THE LINE