Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ธวัชชัยสิ่งประดิษฐ์
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ธวัชชัยสิ่งประดิษฐ์

หมวดหมู่  (1) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น ที่คล้ายคลึงกัน
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐ์กรรม
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 75 หมู่ 2 ต. ท่างาม อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65160
เบอร์โทร  0 9270 1863
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  440000
จำนวนพนักงาน  6
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  68
THE LINE