Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทยเพื่อธุรกิจ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

หมวดหมู่  (2) การขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ขุด หรือลอก กรวด ทราย หรือดิน
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ นส.3ก เลขที่ 1189 เล่ม 12ข หน้า 49 หมู่ 2 ต. นาเมืองเพชร อ. สิเกา จ. ตรัง รหัสไปรษณีย์ 65535
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  1100000
จำนวนพนักงาน  4
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  100
THE LINE