Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทยเพื่อธุรกิจ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

หมวดหมู่  (2) การขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้าง
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ โฉนดที่ดิน (น.ส.4จ.) เลชที่ 7246 เล่ม 73 หน้า 46 เ หมู่ 4 ต. นาเมืองเพชร อ. สิเกา จ. ตรัง รหัสไปรษณีย์ 65535
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  900000
จำนวนพนักงาน  5
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  81
THE LINE