Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สำนักพิมพ์นิยมวิทยา
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สำนักพิมพ์นิยมวิทยา

หมวดหมู่  (1) การพิมพ์ การทำแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทำปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 162/2-3-4-5 ซอย แขวง สำราญราษฎร์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200
เบอร์โทร  02217661
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  2800000
จำนวนพนักงาน  15
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  165
THE LINE