Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ แจ่มเจริญการพิมพ์
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

แจ่มเจริญการพิมพ์

หมวดหมู่  (1) การพิมพ์ การทำแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทำปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 91/3 ซอย แขวง สำราญราษฎร์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200
เบอร์โทร  02214993
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  500000
จำนวนพนักงาน  2
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  145
THE LINE