Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ คัด ขนาด
ผลการค้นหา คัด ขนาด : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 388 รายการ
คัดแยกขนาดหรือคุณภาพเก็บรักษาและต้ม นึ่ง ทอด อบพืชหรือเมล็ดพืชและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
คัดแยกขนาดหรือคุณภาพ บรรจุผลิตผลทางการเกษตรและเก็บรักษา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ร่อน คัด หรือแยกขนาดเมล็ดถั่วเขียว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ล้าง แกะ แปรสภาพ คัดขนาด สัตว์น้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
คัดขนาดและแบ่งบรรจุข้าว ได้ปีละ 9000 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางซื่อ ต.บางซื่อ
นำหมากแห้งมาทำความสะอาด ผ่าซีก คัดแยกตามขนาดและบรรจุส่งจำหน่ายต่างประเทศ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางคอแหลม ต.วัดพระยาไกร
คัดขนาดและแบ่งบรรจุถ่านหิน
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ซ่อมและล้างถังบรรจุขนาด 200 ลิตร
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.บางเพรียง
ขัดข้าว คัดแยกขนาด แยกคุณภาพผลิตผลเกษตรกรรมต่าง ๆ เช่น ข้าว ข้าวโพด
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.สำโรง
คัด แยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม เช่น ข้าวสารนึ่ง ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และบรรจุข้าว
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.สำโรงกลาง
ปรับปรุงคุณภาพและคัดขนาดเมล็ดข้าว ปีละ 250,000 ตัน
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.สำโรงกลาง
กะเทาะเปลือกเมล็ดพืช,ร่อน คัดหรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล เกษตรกรรม
จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ ต.บางใหญ่
สี ผัด หรือขัดข้าว เก็บรักษา แยกขนาด คัดคุณภาพข้าว หรือเมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช และแบ่งบรรจุ
จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง
คัดแยกขนาดหรือคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช
จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.ละหาร
ร่อนหรือคัดทรายตามขนาด
จ.นนทบุรี อ.ไทรน้อย ต.ไทรใหญ่
คัดขนาด ตัดแต่ง บรรจุภาชนะพืชผัก และผลไม้
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
ล้าง คัด แยกขนาดหรือคุณภาพของผัก ผลไม้
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
คัดขนาด ตัดแต่ง บรรจุภาชนะพืช ผักและผลไม้
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองสอง
คัดแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม และบรรจุใส่ถาดพลาสติก
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองสี่
ทำน้ำผลไม้และ น้ำดื่มบรรจุขวดปิดผนึก คัดขนาดและคุณภาพผลิตผลเกษตรกรรม บรรจุภาชนะ เช่น ผลไม้สดตามฤดูกาล เป็นต้น
จ.ปทุมธานี อ.หนองเสือ ต.บึงบอน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
THE LINE