Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการค้นหา : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 71227 รายการ
พิมพ์สิ่งพิมพ์่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง
พิมพ์สิ่งพิมพ์่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง
ทำเฟืองและน๊อ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง
ัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 15 เครื่อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 36 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
พิมพ์สิ่งพิมพ์่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำเครื่องหมายราชการและเหรียญ่างๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ัดขอบเหรียญรูป่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำผลิภัณฑ์โลหะ เช่น น๊อ สกรู
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำท่อไอเสียรถยน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำเครื่องรูปพรรณ เหรียญรา เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากเงิน ท
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำเครื่องหมายราชการและเหรียญ่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ผลิเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ปักทอเครื่องหมาย่าง ๆ และทำกระเป๋านักเรียน (จำนวนจักรเย็บผ้า 141 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
พิมพ์สิ่งพิมพ์่าง ๆ เช่น การ์ด นามบั
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
พิมพ์สิ่งพิมพ์่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ีเส้นสมุด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
พิมพ์สิ่งพิมพ์่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำปกสมุด่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
พิมพ์หนังสือ และสิ่งพิมพ์่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
พิมพ์สิ่งพิมพ์่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
THE LINE