Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ไทยฟูดแอนด์เคมิคอล จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ไทยฟูดแอนด์เคมิคอล จำกัด

หมวดหมู่  (1) การทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิต-บรรจุปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและอาหารปลา
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 373 หมู่ 2 ซอย รุ่งโรจน์ ต. แพรกษาใหม่ อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  47000000
จำนวนพนักงาน  7
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  172
THE LINE