Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ยูเรกา อโกรว์ จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ยูเรกา อโกรว์ จำกัด

หมวดหมู่  (1) การทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 169 หมู่ 5 ซอย วัดสามง่าม ต. ลำโพ อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  7500000
จำนวนพนักงาน  4
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  185
THE LINE