Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ออร์ก้าเคม จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ออร์ก้าเคม จำกัด

หมวดหมู่  (1) การทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ่ยอินทรีย์และสารปรับปรุงดิน
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 88 หมู่ 10 ต. ไทรใหญ่ อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11150
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  105000000
จำนวนพนักงาน  20
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  248
THE LINE