Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ไทย ฟาร์เมอร์ ซัสเซส จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ไทย ฟาร์เมอร์ ซัสเซส จำกัด

หมวดหมู่  (1) การทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยเคมี-อินทรีย์
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่   หมู่ 4 ต. คลองขวาง อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11150
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  23000000
จำนวนพนักงาน  70
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  168
THE LINE