Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทยเพื่อธุรกิจ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

หมวดหมู่  (1) การทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และผสมปุ๋ยเคมี
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 11 หมู่ 1 ต. บ้านฉาง อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  5000000
จำนวนพนักงาน  27
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  172
THE LINE