Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ห้อง
ผลการค้นหา ห้อง : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 994 รายการ
ห้องเย็น
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
ห้องเย็นเพื่อการถนอมและเก็บรักษา พืช ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ทุเรียน ผัก ผลไม้ต่างๆ และการแบ่งบรรจุสินค้าทั่วไป
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
ห้องเย็น(ใช้ฟรีออนเป็นสารทำความเย็น)และผลิต,ประกอบ,ซ่อมแซมอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทำความเย็น
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
ห้องเย็น(ใช้ฟรีออนเป็นสารทำความเย็น)และผลิต,ประกอบ,ซ่อมแซมอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทำความเย็น
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
ห้องเย็น (ใช้ฟรีออนเป็นสารทำความเย็น)และผลิต,ประกอบ,ซ่อมแซมอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทำความเย็น
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
ทำผนังกั้นห้อง ผนังตึก กระดาษเขียนหนังสือด้วยโลหะ เครื่องตกแ
จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ต.ตลาดขวัญ
ห้องเย็นเก็บมะขามเปียก มะขามและพริกแห้ง
จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ต.บางกระสอ
ทำห้องเย็นและนึ่งปลาทู
จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ต.ท่าทราย
ห้องเย็นเก็บพริกแห้ง มะขามเปียกและผลไม้
จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ต.บางกร่าง
ทำตู้แสดงสินค้า อุปกรณ์สำหรับห้องแสดงสินค้า เครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้และโลหะ
จ.นนทบุรี อ.บางกรวย ต.บางสีทอง
เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่ง การทำ ดัดแปลง หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
จ.นนทบุรี อ.บางกรวย ต.บางขนุน
บรรจุผัก ผลไม้ และห้องเย็น
จ.นนทบุรี อ.บางกรวย ต.บางคูเวียง
ทำห้องเย็นแช่ผลิตผลทางการเกษตร
จ.นนทบุรี อ.บางกรวย ต.ปลายบาง
ห้องเย็น
จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ ต.บางม่วง
ห้องเย็น
จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหิน
ทำเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น แปรงล้างห้องน้ำ และส่วนประกอบ เช่น เส้นพลาสติก
จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ ต.บางใหญ่
ห้องเย็นเก็บรักษา สมุนไพร เครื่องเทศ และพืชอาหารทั้งชนิดสดและแห้ง
จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ ต.บางใหญ่
ห้องเย็นเก็บรักษาผักผลไม้ สัตว์น้ำ และถนอมผักผลไม้ โดยวิธีดอง
จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ ต.บ้านใหม่
ทำเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากกระจก เช่น ประตู หน้าต่าง ห้องโชว์สินค้า และชั้นวางสินค้า
จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง
ทำห้องเย็นสำหรับแช่แข็งสัตว์น้ำทะเล
จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง
THE LINE