Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ปุ๋ยอิ
ผลการค้นหา ปุ๋ยอิ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 599 รายการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
จ.นครพนม อ.ศรีสงคราม ต.ศรีสงคราม
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
จ.นครพนม อ.โพนสวรรค์ ต.นาหัวบ่อ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
จ.นครพนม อ.โพนสวรรค์ ต.โพนสวรรค์
ทำหรือผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
จ.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ต.คำอาฮวน
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง ต.แม่หอพระ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม ต.ห้วยทราย
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
จ.เชียงใหม่ อ.พร้าว ต.แม่ปั๋ง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก) และปุ๋ยอินทรีย์เคมี
จ.เชียงใหม่ อ.สันกำแพง ต.แช่ช้าง
การเตรียมวัสดุเพื่อผลิต ปุ๋ยหมัก และทำปุ๋ยอินทรีย์
จ.เชียงใหม่ อ.สันทราย ต.สันนาเม็ง
เตรียมวัสดุเพื่อทำปุ๋ยหมักและทำปุ๋ยอินทรีย์
จ.เชียงใหม่ อ.สันทราย ต.สันนาเม็ง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
จ.เชียงใหม่ อ.หางดง ต.สันผักหวาน
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ
จ.เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.ลำปาง อ.เกาะคา ต.ใหม่พัฒนา
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.ลำปาง อ.แม่พริก ต.แม่พริก
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับปรุงดิน และวัตถุดิบผสมปุ๋ยอินทรีย์
จ.ลำปาง อ.แม่ทะ ต.แม่ทะ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี
จ.ลำปาง อ.แม่ทะ ต.น้ำโจ้
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.อุตรดิตถ์ อ.พิชัย ต.บ้านดารา
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.แพร่ อ.ลอง ต.หัวทุ่ง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.แพร่ อ.สอง ต.บ้านหนุน
THE LINE