Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ข้าวโพด
ผลการค้นหา ข้าวโพด : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 433 รายการ
อบเมล็ดข้าวโพด
จ.น่าน อ.เวียงสา ต.กลางเวียง
อบเมล็ดข้าวโพด
จ.น่าน อ.เวียงสา ต.กลางเวียง
สีข้าวโพด อบข้าวโพด
จ.น่าน อ.นาหมื่น ต.นาทะนุง
อบลำใย ข้าวโพด ฯลฯ และการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า
จ.พะเยา อ.เชียงคำ ต.เชียงบาน
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วัน อบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด ฯลฯ เก็บรักษาพืช หรือเมล็ดพืชในไซโล โกดัง และลานตาก
จ.พะเยา อ.ดอกคำใต้ ต.ดอกคำใต้
อบข้าวโพด และข้าวเปลือก
จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย ต.ท่าสาย
บด ป่น หรือย่อยส่วนต่างๆของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืชและวัสดุเหลือใช้เช่น แกลบ ข้าวโพด ขี้เลื่อย ขี้กบฯลฯ สำหรับอัดแท่งเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
จ.เชียงราย อ.แม่จัน ต.ท่าข้าวเปลือก
อบพืช เมล็ดพันธุ์และผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิด เช่น ลำไย ลิ้นจี่ เมล็ดทานตะวัน กระเทียม ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าว
จ.เชียงราย อ.แม่สาย ต.เกาะช้าง
อบเมล็ดข้าวโพด
จ.เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า ต.สันสลี
อบพืชหรือเมล็ดพืชและข้าวโพดอบสุกและอัดมันเม็ด
จ.เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า ต.แม่เจดีย์
ผลิตเครื่องสีข้าวโพดและผานไถนา
จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก
อบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก,ข้าวโพด
จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ ต.หนองกรด
ปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร และอบพืชหรือเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด ฯลฯ
จ.นครสวรรค์ อ.ชุมแสง ต.ฆะมัง
อบพืชหรือเมล็ดพืชต่างๆ เช่น ข้าว ข้าวโพด
จ.นครสวรรค์ อ.หนองบัว ต.หนองบัว
อบเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพด และเก็บรักษาพืชหรือเมล็ดพืชในโกดัง
จ.นครสวรรค์ อ.หนองบัว ต.หนองบัว
อบเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพด ข้าวเปลือก
จ.นครสวรรค์ อ.หนองบัว ต.หนองกลับ
อบเมล็ดพืช เช่นข้าวเปลือก ข้าวโพด ฯลฯ
จ.นครสวรรค์ อ.หนองบัว ต.หนองกลับ
อบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด
จ.นครสวรรค์ อ.หนองบัว ต.วังบ่อ
อบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก,ข้าวโพดและเก็บรักษาเมล็ดพืชในโกดัง
จ.นครสวรรค์ อ.ตาคลี ต.ตาคลี
อบพืช เช่น ข้าวโพด ทำมันเส้นและเก็บรักษาพืชหรือส่วนประกอบของพืชในโกดัง
จ.นครสวรรค์ อ.ตาคลี ต.ช่องแค
THE LINE