Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ข้าวโพด
ผลการค้นหา ข้าวโพด : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 433 รายการ
อบพืชหรือเมล็ดพืชต่าง ๆ เช่น ข้าว ข้าวโพด
จ.นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก ต.หัวถนน
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 460 เกวียน/วัน และอบพืช หรือเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด ฯลฯ
จ.นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก ต.พนมรอก
อบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด ฯลฯ และเก็บรักษาหรือลำเลียง เมล็ดพืชหรือผลผลิตจากพืช ในโกดัง
จ.นครสวรรค์ อ.ไพศาลี ต.ไพศาลี
ทำมันเส้นและเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังและลานตากรับซื้อเมล็ดพืช อบข้าวเปลือก ข้าวโพด
จ.นครสวรรค์ อ.ไพศาลี ต.ไพศาลี
อบเมล็ดพืช และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในโกดัง เช่น ข้าวโพด,ข้าวเปลือก
จ.นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี ต.นิคมเขาบ่อแก้ว
อบข้าวโพด
จ.นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี ต.เขาทอง
อบพืชหรือเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพด
จ.นครสวรรค์ อ.ลาดยาว ต.มาบแก
ทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด
จ.นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า ต.ลำพยนต์
เก็บรักษาข้าวโพดด้วยไซโล
จ.นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า ต.สุขสำราญ
เก็บรักษาข้าวโพดด้วยไซโล
จ.นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า ต.สุขสำราญ
การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ซังข้าวโพด
จ.นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า ต.สุขสำราญ
ทำมันเส้นและเก็บรักษาพืช,ผลผลิตของพืชในโกดัง เช่น ข้าวโพด,ข้าวฟ่าง
จ.นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า ต.สุขสำราญ
เก็บรักษา คัดแยกขนาดคุณภาพของข้าวโพด
จ.นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า ต.หนองพิกุล
ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด และเก็บรักษาหรือลำเลียงเมล็ดพันธุข้าวโพด
จ.นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า ต.อุดมธัญญา
ทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืช ในโกดัง เช่น มันเส้น ข้าวโพด
จ.นครสวรรค์ อ.แม่วงก์ ต.แม่เลย์
ทำมันเส้นและเก็บรักษาพืช,ผลผลิตของพืชในโกดัง เช่น ข้าวโพด
จ.นครสวรรค์ อ.แม่วงก์ ต.แม่เลย์
ทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดัง เช่น มัน ข้าวโพด
จ.นครสวรรค์ อ.แม่วงก์ ต.แม่เลย์
ทำมันเส้นและเก็บรักษาพืช,ผลผลิตของพืชในโกดัง เช่น ข้าวโพด
จ.นครสวรรค์ อ.แม่เปิน ต.แม่เปิน
ทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดัง เช่น มัน, ข้าวโพด
จ.นครสวรรค์ อ.แม่เปิน ต.แม่เปิน
ทำมันเส้นและถนอมผักพืชหรือผลไม้ด้วยวีธีการตากแห้งทุกชนิด เช่น ข้าวโพด
จ.อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี ต.ทุ่งใหญ่
THE LINE