Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ปุ๋ยอิ
ผลการค้นหา ปุ๋ยอิ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 599 รายการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมี
จ.จันทบุรี อ.มะขาม ต.ปัถวี
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.จันทบุรี อ.นายายอาม ต.นายายอาม
ทำปุ๊ยอินทรีย์อัดเม็ด
จ.ตราด อ.เมืองตราด ต.หนองเสม็ด
ผสมปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ
จ.ตราด อ.เขาสมิง ต.แสนตุ้ง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา ต.บางขวัญ
แบ่งบรรจุมูลไก่ใส่ถุงพลาสติก และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดและผง
จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา ต.บางขวัญ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา ต.คลองอุดมชลจร
ผสมและแบ่งบรรจุเคมีเกษตร, ผลิตปุ๋ย เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ
จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา ต.คลองอุดมชลจร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ได้ปีละ 2,000 ตัน
จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางน้ำเปรี้ยว ต.โพรงอากาศ
ทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
จ.ฉะเชิงเทรา อ.บ้านโพธิ์ ต.คลองประเวศ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้มเม็ด
จ.ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม ต.บ้านซ่อง
ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพอัดเม็ด
จ.ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม ต.บ้านซ่อง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี แบ่งบรรจุปุ๋ยเคมี
จ.ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม ต.เขาหินซ้อน
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต ต.ท่ากระดาน
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี ต.บ่อทอง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี ต.ย่านรี
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี ต.นาแขม
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.นครนายก อ.บ้านนา ต.พิกุลออก
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.นครนายก อ.องครักษ์ ต.โพธิ์แทน
ทำปุ๋ยอินทรีย์
จ.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว ต.บ้านแก้ง
THE LINE