Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ (2) การทำกระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทำจากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเ
ผลการค้นหา (2) การทำกระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่... : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 78 รายการ
ผลิตกะดาษสีน้ำตาล ได้เดือนละ 300 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ทำกระดาษสีน้ำตาล กระดาษไวท์บอร์ด และกระดาษลูกฟูก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.ราษฎร์บูรณะ
ผลิตกระดาษบาง กระดาษแข็งและกระดาษสีน้ำตาลสำหรับห่อของ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หลักสี่ ต.ตลาดบางเขน
ผลิตกระดาษสีน้ำตาล ได้ปีละ 1,200 ตัน  และภาชนะบรรจุจากกระดาษลูกฟูก ได้ปีละ 1,200 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ทุ่งครุ ต.บางมด
ทำกระดาษสีน้ำตาลสำหรับห่อของ ได้เดือนละ 100 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
ผลิตกระดาษแข็งและกระดาษดร๊าฟ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
ผลิตกระดาษชำระและกระดาษเช็ดหน้า
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
ผลิตกระดาษเช็ดหน้า กระดาษเช็ดมือ และกระดาษชำระ ได้ปีละ 23500 ตัน
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางหญ้าแพรก
ผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ และเยื่อกระดาษจากเศษกระดาษ
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.สำโรงกลาง
ผลิตกระดาษการ์ดและกระดาษกล่องเคลือบแป้ง
จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด
ผลิตกระดาษสีน้ำตาล (กระดาษคราฟท์)
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บ้านใหม่
ผลิตกระดาษแข็ง
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บางปรอก
ทำกระดาษแข็ง
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บ้านกลาง
ผลิตกระดาษคร๊าฟ และกระดาษแข็ง
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บ้านฉาง
ทำถุงกระดาษแข็ง และกระดาษอ่อน
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บ้านกระแชง
ผลิตกระดาษพิมพเขียน กระดาษบาง กระดาษแข็ง
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บางเดื่อ
ทำกระดาษดร๊าฟ กระดาษแข็ง และกระดาษอนามัย ได้ปีละ 6,500 ตัน
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บางกะดี
ผลิตกระดาษคราฟท์
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บางกะดี
ผลิตกระดาษคราฟท์และกระดาษพิมพ์เขียน ได้ปีละ 264,000 ตัน
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร ต.ห่อหมก
ผลิตกระดาษ
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน ต.บางกระสั้น
1 2 3 4
THE LINE