Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
ผลการค้นหา โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Wast... : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 139 รายการ
ปรับคุณภาพน้ำเสียรวม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
บำบัดน้ำทิ้งรวม ได้ 4,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.หัวหมาก
บำบัดน้ำเสียอันเกิดจากกระบวนการผลิต รวมทั้งน้ำเสียอื่นๆของริษัท อาหารยอดคุณ จำกัดและบริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.แสนแสบ
ปรับคุณภาพของเสียรวม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ปรับคุณภาพของเสียรวม คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) และประกอบกิจการทำวัสดุและเชื้อเพลิงผสมจากของเสียประเภทต่าง ๆ (BLENDING)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
ปรับคุณภาพน้ำเสียรวม
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
กำจัดขยะโดยการเผา
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
ปรับคุณภาพน้ำเสียรวม
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
ปรับคุณภาพน้ำเสียรวม
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม)
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
โรงพักขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม (เฉพาะประเภท NON HAZARDOUS WASTE) และรับดำเนินการดูแลจัดการระบบเตาเผาสถานีขนถ่ายวัสดุที่ใช้แล้วและบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ ขยะมูลฝอยจากชุมชน และน้ำเสียจากผู้ใช้บริการทั่วประเทศ ตลอดจนผลิตไอน้ำ ล้างภาชนะปนเปื้อน ผลิตเชื้อเพลิงผสม และเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซนต์ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไอน้ำ ขนาด 1.6 MW
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
ดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับระบบบำบัดน้ำเสีย นิคมอุตสาหกรรมบางปู
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
โรงงานปรับคุณภาพน้ำเสียรวม (CENTRAL WASTE WATER TREATMENT PLANT)
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้านใหม่
บ่อบำบัดน้ำเสียรวม
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.บางเพรียง
บำบัดน้ำเสียจากแหล่งชุมชน สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้วิธีบำบัดทางชีวภาพแบบตะกอนเร่ง (Extened aeration activated s
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.คลองด่าน
บำบัดน้ำเสียรวม ปริมาณการบำบัดสูงสุด 2,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.สำโรงใต้
บำบัดน้ำเสียรวม
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.สำโรงใต้
กำจัดขยะ โดยการเผา
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ปากคลองบางปลากด
1 2 3 4 5 6 7
THE LINE