Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการค้นหา : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 92460 รายการ
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจัรเย็บผ้า 15 เครื่อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจัรเย็บผ้า 36 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
รีดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ เช่น ทอง นาค เงิน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำเครื่องหมายราชาร และเหรียญ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำเครื่องหมายราชารและเหรียญต่างๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น น๊อต สรู
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำเครื่องรูปพรรณ เหรียญตรา เครื่องราชอิสริยาภรณ์จาเงิน ท
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำเครื่องหมายราชารและเหรียญต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ซ่อมเครื่องรับวิทยุ เครื่องโทรทัศน์ และเครื่องเทปบันทึเสียง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ผลิตเครื่องแบบนัเรียน นัศึษา ปัทอเครื่องหมายต่าง ๆ และทำระเป๋านัเรียน (จำนวนจัรเย็บผ้า 141 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น าร์ด นามบัตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำปสมุดต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ลับมีดตัดระดาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ปั๊มเหรียญที่ระลึต่างๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำสลั แป้นเลียว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 210 ซอง และทำน้ำแข็ง้อนเล็ ได้วันละ 39 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
เย็บเล่มและทำปหนังสือ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
ทำปสมุด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
พิมพ์หนังสือสารคดี หนังสือสำหรับเด็
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ใบตรวจสลาินแบ่ง, หนังสือ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
THE LINE