Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ก๊าซช
ผลการค้นหา ก๊าซช : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 226 รายการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 3.85 เมกะวัตต์
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาด 1.2 เมกะวัตต์
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ ต.ศาลาลอย
ผลิตก๊าซชีวภาพจากบ่อบำบัดน้ำเสีย
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย ต.ชะแมบ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 1.25 เมกะวัตต์ จากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพโดยการหมักหัวมันสำปะหลังสด
จ.อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ ต.ยี่ล้น
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 0.2 เมกะวัตต์
จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม ต.หนองบัว
ผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อจำหน่าย
จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม ต.หนองบัว
ผลิต ส่ง และจำหน่ายก๊าซชีวภาพ 30,000 ลบม./วัน
จ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล ต.ศิลาทิพย์
ผลิตก๊าซชีวภาพ
จ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล ต.นิคมลำนารายณ์
ผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำทิ้ง เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงและพลังงานทดแทนและผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับ บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผบ จำกัด และ/หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จ.สระบุรี อ.แก่งคอย ต.สองคอน
ผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อจำหน่าย
จ.สระบุรี อ.แก่งคอย ต.สองคอน
ผลิตเอทานอลและขยายการผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 4.5 เมกะวัตต์ และระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงาน
จ.สระบุรี อ.วังม่วง ต.คำพราน
นำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตก๊าซชีวมวล
จ.สระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ห้วยบง
ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ชนาด 2.4 เมกะวัตต์
จ.ชลบุรี อ.หนองใหญ่ ต.ห้างสูง
สกัดน้ำมันปาล์ม กำลังการผลิต 30 ตันทะลายปาล์มต่อชั่วโมง รวมกำลังการผลิต 60 ตัน ทะลายปาล์มต่อชั่วโมง ผลิตก๊าซชีวภาพในอุตสาหกรรมปาล์ม ทะลายปาล์ม วัตถุดิบอื่นที่สามารถผลิตไบโอแก๊สได้ และน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตอื่นๆ
จ.ชลบุรี อ.หนองใหญ่ ต.เขาซก
ผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์
จ.ชลบุรี อ.หนองใหญ่ ต.เขาซก
ผลิตก๊าซชีวภาพจากใบปาล์ม
จ.ชลบุรี อ.หนองใหญ่ ต.เขาซก
ผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้า
จ.ชลบุรี อ.หนองใหญ่ ต.เขาซก
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
จ.ระยอง อ.เมืองระยอง ต.ห้วยโป่ง
ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำหมักมูลสุกร (กำลังผลิต 600 ลบ.ม./วัน)
จ.จันทบุรี อ.ท่าใหม่ ต.เขาแก้ว
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
THE LINE