Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ คัดแยกสิ่งปฏิกูล
ผลการค้นหา คัดแยกสิ่งปฏิกูล : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 667 รายการ
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และบดย่อยเศษและตะกรันโลหะ บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบดอัดเศษโลหะปนเปื้อนน้ำมัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และอัดเศษกระดาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายอัดเศษกระดาษและอัดเศษโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองแขม
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางซื่อ ต.บางซื่อ
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตราย เช่น เศษพลาสติก เศษกระดาษ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษไม้ เศษยาง และเศษโลหะต่าง ๆ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
รับซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และอัดเศษเหล็ก เศษโลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่มีลักษณะตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วตามที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ทำเชื้อเพลิงผสม (Blending) จากน้ำมันหล่อเย็น วัสดุปนเปื้อนน้ำมันและตัวทำละลาย เก็บรวบรวมแบตเตอรี่โดยไม่มี การแปรสภาพ ทำเชื้อเพลิงทดแทน ล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย นำกากตะกอนจากอุตสาหกรรมชุบโลหะและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีโลหะมีค่ามาผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อส่งออก บดย่อยเศษพลาสติกที่ชุบสีหรือเคลือบผิว บดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทำเม็ดพลาสติกเกรดบี คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์และตะกรันเหล็ก และคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
THE LINE