Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ปุ๋ยอิ
ผลการค้นหา ปุ๋ยอิ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 599 รายการ
ทำปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ยเคมีและบรรจุเก็บปุ๋ย
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
ทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสารปรับปรุงดินจากอาหาร มูลสัตว์ สิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย กากตะกอน
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผสมและแบ่งบรรจุเคมีทางการเกษตรฯ ผสมและแบ่งบรรจุปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรี และปุ๋ยชีวภาพทั้งชนิดเม็ด ชนิดน้ำ และชนิดผง
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิต-บรรจุปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและอาหารปลา
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.ลำโพ
ผสมปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์
จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา
ผสมปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์
จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีและสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
จ.นนทบุรี อ.ไทรน้อย ต.คลองขวาง
ผลิตปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยเคมี-อินทรีย์
จ.นนทบุรี อ.ไทรน้อย ต.คลองขวาง
ผลิตวัสดุเติมอาหาร,สารผสมล่วงหน้า,อาหารเสริม,แร่ธาตุสำหรับสัตว์,และปุ๋ยชีวภาพ,ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
จ.นนทบุรี อ.ไทรน้อย ต.ไทรน้อย
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยเคมีอินทรีย์
จ.นนทบุรี อ.ไทรน้อย ต.ราษฎร์นิยม
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ
จ.นนทบุรี อ.ไทรน้อย ต.ราษฎร์นิยม
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ่ยอินทรีย์และสารปรับปรุงดิน
จ.นนทบุรี อ.ไทรน้อย ต.ไทรใหญ่
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยเคมีอินทรีย์
จ.นนทบุรี อ.ไทรน้อย ต.ขุนศรี
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับปรุงคุณภาพดิน
จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และผสมปุ๋ยเคมี
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บ้านฉาง
บด ผสม เศษพืช ดิน ขี้เถ้า ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บางขะแยง
การทำปุ๋ยอินทรีย์ หรือแบ่งบรรจุปุ๋ย
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
ผสมปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองห้า
THE LINE