Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิต ป
ผลการค้นหา ผลิต ป : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 13075 รายการ
ผลิตเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ักทอเครื่องหมายต่าง ๆ และทำกระเ๋านักเรียน (จำนวนจักรเย็บผ้า 141 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ผลิตโลหะให้เ็นเครื่องใช้ เหรียญ ดวงตรา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ผลิตกระเ๋าจากหนังเทียม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดสามพระยา
ผลิตยารักษาโรคแผนัจจุบัน เช่น ยาเม็ด ยาน้ำ และยาบรรจุแคพซูล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ดุสิต
ระกอบ ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ดุสิต
ผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูบรรจุขวดหรือกระ๋อง จากเมล็ดพืช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.สวนจิตรลดา
ผลิตไพ่ไทย ไพ่จีน ไพ่๊อก และพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ผลิตเครื่องเคลือบดินเผา เช่น ของชำร่วย, เครื่องระดับ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตและซ่อมเครื่องมือตัดชนิดต่าง ๆ เช่น คัตเตอร์ ใบ มีด ใบเลอย และดอกสว่าน ได้ีละ 2,700 ตัว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตและระกอบเครื่องสูบน้ำ ระตูน้ำ และผลิตอุกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องสูบน้ำ ระตูน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตเครื่องมือ และเครื่องใช้ในการกีฬาจากหนัง เช่น ถุงมือหนังเบสบอลล์ ได้ีละ 30,000 คู่ ลูกเบสบอลล์ ฯลฯ ได้ีละ 10,000 ลูก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตดินสอดำ ดินสอสี สีน้ำ และแม่สีน้ำ ที่ใช้ในอุกรณ์เครื่องเขียน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตสีน้ำและแม่สีน้ำที่ใช้ในอุกรณ์เครื่องเขียน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ได้ีละ 36,000 ลูกบาศก์เมตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ระเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้าและอาหารเสริม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คลองสิบ
ไส ซอย ไม้และผลิตวงกบระตูหน้าต่าง ไม้บัว, คิ้ว ฯลฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ขอบระตู ขอบฝากั้นห้อง และชิ้นส่วนเครื่องเรือน ได้ีละ 500 ชิ้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ผลิตเครื่องใช้พลาสติก เช่น ทุ่นตกลา ถ้วยพลาสติก และผลิตชิ้นส่วนอุกรณ์กีฬาและเครื่องกีฬา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องทำความเย็นสำหรับรถตู้เย็น ผลิตระกอบติดตั้งดัดแลง ซ่อมแซมตู้ทึบบรรทุกสินค้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ผลิตชิ้นส่วนตัวถังโลหะสำหรับรถยนต์นั่ง กำลังการผลิตได้ีละ 70,000 ชุด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
THE LINE