Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิต อ
ผลการค้นหา ผลิต อ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 25031 รายการ
ทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น น๊ต สกรู
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ผลิตเครื่งแบบนักเรียน นักศึกษา ปักทเครื่งหมายต่าง ๆ และทำกระเป๋านักเรียน (จำนวนจักรเย็บผ้า 141 เครื่ง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ผลิตโลหะให้เป็นเครื่งใช้ เหรียญ ดวงตรา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำผลิตภัณฑ์โลหะต่าง ๆ เช่น แหวน สกรู น๊
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.เสาชิงช้า
ผลิตเสื้ไหมพรม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
ประกผลิตเครื่งมืเครื่งใช้ทางการแพทย์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ดุสิต
ผลิตนม ยู เช ที และนมพาสเจร์ไรส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.สวนจิตรลดา
ผลิตเครื่งดื่มสำเร็จรูปบรรจุขวดหรืกระป๋ง จากเมล็ดพืช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.สวนจิตรลดา
ผลิตน้ำแข็ง ได้วันละ 270 ซง (ขนาดซงละ 25 กิโลกรัม)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ผลิตเบียร์ ได้เดืนละ 25 ล้านลิตร, น้ำดื่ม ได้เดืนละ 6 ล้านลิตร และน้ำโซดา ได้เดืนละ 15 ล้านลิตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ผลิตไพ่ไทย ไพ่จีน ไพ่ป๊ก และพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น น๊ต สกรู บู๊ช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ผลิตถุงมืยาง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น โครงตู้ทีวี, โครงตู้เครื่งซักผ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตกระสบพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตเครื่งเคลืบดินเผา เช่น ขงชำร่วย, เครื่งประดับ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตเครื่งบดเมล็ดพืช เครื่งผสมาหารสัตว์ เครื่ัดเม็ด และซ่มเครื่งมืการเกษตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตและซ่มเครื่งมืตัดชนิดต่าง ๆ เช่น คัตเตร์ ใบ มีด ใบเลย และดกสว่าน ได้ปีละ 2,700 ตัว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตและประกบเครื่งสูบน้ำ ประตูน้ำ และผลิตุปกรณ์ต่าง ๆ ขงเครื่งสูบน้ำ ประตูน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตเครื่งมื และเครื่งใช้ในการกีฬาจากหนัง เช่น ถุงมืหนังเบสบลล์ ได้ปีละ 30,000 คู่ ลูกเบสบลล์ ฯลฯ ได้ปีละ 10,000 ลูก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
THE LINE