Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ หล่อเหล็ก
ผลการค้นหา หล่อเหล็ก : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 117 รายการ
หลอมหล่อเหล็กและผลิตชิ้นส่วนเครื่องสูบน้ำ ได้ปีละ 480 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
หล่อเหล็ก หล่ออลูมิเนียม ได้ปีละ 140 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ภาษีเจริญ ต.บางหว้า
หลอมหล่อเหล็ก เช่น เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว ได้ปีละ 1,500 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองค้างพลู
หลอมหล่อเหล็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
หลอมหล่อเหล็ก เช่น อุปกรณ์เครื่องสีข้าว ได้ปีละ 600 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
หลอมหล่อเหล็ก เช่น ปั๊มดูดทราย ได้ปีละ 700 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
หลอมหล่อเหล็ก เช่น ฝาท่อระบายน้ำ ได้ปีละ 200 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
หลอมหล่อเหล็ก เช่น มูเล่ ได้ปีละ 280 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สาทร ต.ทุ่งวัดดอน
หลอมหล่อเหล็ก เช่น อุปกรณ์เครื่องปั๊มน้ำ อุปกรณ์รถไถนา และอุปกรณ์เครื่องสีข้าวได้ปีละ 720 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
หลอมหล่อเหล็ก เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักร ได้ปีละ 480 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแค
หลอมหล่อเหล็ก ได้ปีละ 180 ตัน (เตาหลอมขนาด 1.4 ตัน/ชม. 1 เตาและขนาด 3 ตัน/ชม. 1 เตา)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแค
หลอมหล่อเหล็กและทองเหลือง เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรได้ปีละ 49 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแค
หลอมหล่อเหล็ก เช่น ชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์ ได้ปีละ 1,200 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแคเหนือ
หลอมหล่อเหล็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.หลักสอง
หลอมหล่อเหล็ก เช่น วาล์ว ข้อต่อ ได้ปีละ 73 ตัน และเตาหลอมทองเหลือง ขนาด 250 กก.
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.หลักสอง
หลอมหล่อเหล็ก เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักร ได้ปีละ 120 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ทุ่งครุ ต.ทุ่งครุ
หลอมหล่อเหล็ก เช่น ตะแกรงรางน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ ได้ปีละ 840 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
หลอมหล่อเหล็ก เช่น หล่อข้อต่อ ข้องอท่อน้ำประปา ได้ปีละ 1200 ตัน และเตาหลอมอีก 1 เตา เพื่อสลับการใช้งาน (เตาหลอมขนาด 1 ตัน/ชั่วโมง จำนวน 2 เตา)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
หล่อเหล็ก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานหล่อเหล็กหรืออลูมิเนียม ซ่อมแซมเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอะไหล่และชิ้นส่วนต่าง ๆ และการซ่อมแซม
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่
1 2 3 4 5 6
THE LINE