Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ อิเล็กทรอนิ
ผลการค้นหา อิเล็กทรอนิ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 634 รายการ
ผลิตภัณฑ์ พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า, ยานยนตร์, อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ผลิตและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (QUARTZ CRYSTAL)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
แบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตและแยกอะไหล่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น DIODE, TANSISTOR,I.C เป็นต้น) และแบ่งบรรจุสินค้า อุปโภคบริโภค สุรา ยาสูบ เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน รถจักรยานยนต์ ไฟแช็ก เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องแต่งกาย ของเล่นเด็ก ซื้อมาขายไปเม็ดพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์และอะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตชิ้นส่วนสำหรับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ การนำเข้าหลอดไฟฟ้า LED เพื่อจำหน่าย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
1.รับจ้างผลิต ซ่อมแซม แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 2.ซื้อมาขายไป เครื่องจักร เครื่องมือ วัตถุดิบและอุปกรณ์ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก เป็นตัวแทนนายหน้า และรับดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าผ่านแดนซึ่งสินค้า อะไหล่อุปกรณ์ต่าง ๆ รถยนต์ทุกประเภท เครื่องยนต์ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ เครื่องเสียงติดรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลรักษารถยนต์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดพลังงานหรือไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย การรีไซเคิล คัดแยกบดย่อยสลาย ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ชิ้นส่วนพลาสติก ยาง และโลหะ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ) บรรจุหีบห่อและซื้อมาขายไปชิ้นส่วนพลาสติก ยาง โลหะ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ประกอบ ซ่อมแซม จอมอนิเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงชิ้นส่วน อุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิต ประกอบ ซ่อมแซม แบ่งบรรจุ ซื้อมาขายไป ให้เช่า เช่าซื้อ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ อุปกรณ์ถ่ายภาพ เลนส์ เครื่องขยายภาพ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องถ่ายสำเนา เครื่องโทรสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ประจำสำนักงาน และบ้านเรือนทุกชนิด รวมถึงวัตถุดิบ ส่วนประกอบ อะไหล่ อุปกรณ์ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนนาฬิกา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
การบรรจุและแบ่งบรรจุน้ำมันพืช การซื้อมาขายไปเครื่องจักร เครื่องมือกลและอุปกรณ์ยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้สำนักงานและครัวเรือน เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ประกอบจังหวะ รถยนต์ใหม่ รถยนต์บรรทุก รถจักรย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก ซ่อมแซม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพ แบ่งบรรจุชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า แผ่นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมถึงแบตเตอรี่ และถ่านไฟฉายทุกชนิด เทปอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเสียงในรถยนต์ จอภาพ จอมอนิเตอร์ จอแอลซีดี เครื่องคิดเลข เครื่องคำนวณ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องมือสื่อสารทุกประเภท เครื่องพิมพ์ ตลับหมึก เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี อุปกรณ์ต่อพ่วง หลอดไฟ หลอดไฟแอลอีดี อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บอยเลอร์ ปั๊มน้ำ เครื่องจักร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และบดย่อยเศษและตะกรันโลหะ บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบดอัดเศษโลหะปนเปื้อนน้ำมัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
คัดแยกที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และบดย่อยเศษและตะกรันโลหะ นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ บดย่อยขิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อัดเศษโลหะปนเปื้อนน้ำมัน นำกากตะกอนจากการชุบโลหะมาผ่านกระบวนการอบแห้งและเก็บรวบรวมแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
1.การประกอบกิจการรีไซเคิลน้ำมันปนเปื้อนน้ำ น้ำมันหล่อเย็น น้ำยาหล่อเย็น 2.การสกัดโลหะมีค่าจากน้ำยาชุบโลหะ 3.การนำกากตะกอนปูนขาวผลิตน้ำปูนใส 4.สกัดโลหะมีค่าจากกากตะกอนที่มีโลหะมีค่าจากโรงงานชุบโลหะ โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 5.คืนสภาพกรด-ด่างที่เสื่อมสภาพ 6.นำกากตะกอนจากการชุบโลหะมาผ่านกระบวนการอบแห้งลดความชื้น 7.ผลิตเฟอริคคลอไรด์จากกรดเกลือเสื่อมสภาพ 8.การผลิตเชื้อเพลิงทดแทน 9.การล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยน้ำ 10.การล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ประกอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ อาทิ หลอดไฟฟ้าลำโพง เครื่องกระจายเสียง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ผลิตประกอบดัดแปลง,ซ่อมแซมเครื่องคำนวณ,เครื่องทำบัญชี เครื่องจักรสำหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรใช้ในการคำนวณหรือเครื่องอิเล็กทรอนิคส์,เครื่องรวมราคาของขาย เครื่อ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ห้วยขวาง ต.ห้วยขวาง
ผลิตอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนสำหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
THE LINE