Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อเพลิง
ผลการค้นหา เชื้อเพลิง : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 459 รายการ
ซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก พลาสติก เก่าใหม่ทุกชนิด เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
1.การประกอบกิจการรีไซเคิลน้ำมันปนเปื้อนน้ำ น้ำมันหล่อเย็น น้ำยาหล่อเย็น 2.การสกัดโลหะมีค่าจากน้ำยาชุบโลหะ 3.การนำกากตะกอนปูนขาวผลิตน้ำปูนใส 4.สกัดโลหะมีค่าจากกากตะกอนที่มีโลหะมีค่าจากโรงงานชุบโลหะ โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 5.คืนสภาพกรด-ด่างที่เสื่อมสภาพ 6.นำกากตะกอนจากการชุบโลหะมาผ่านกระบวนการอบแห้งลดความชื้น 7.ผลิตเฟอริคคลอไรด์จากกรดเกลือเสื่อมสภาพ 8.การผลิตเชื้อเพลิงทดแทน 9.การล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยน้ำ 10.การล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ปรับคุณภาพของเสียรวม คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) และประกอบกิจการทำวัสดุและเชื้อเพลิงผสมจากของเสียประเภทต่าง ๆ (BLENDING)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ซ่อม, ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงบนรถเฉพาะกิจทุกประเภท เช่น รถดับเพลิง รถเติมเชื้อเพลิงและรถปั้นจั่น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จตุจักร ต.ลาดยาว
โรงพักขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม (เฉพาะประเภท NON HAZARDOUS WASTE) และรับดำเนินการดูแลจัดการระบบเตาเผาสถานีขนถ่ายวัสดุที่ใช้แล้วและบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ ขยะมูลฝอยจากชุมชน และน้ำเสียจากผู้ใช้บริการทั่วประเทศ ตลอดจนผลิตไอน้ำ ล้างภาชนะปนเปื้อน ผลิตเชื้อเพลิงผสม และเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซนต์ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไอน้ำ ขนาด 1.6 MW
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) และนำน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน น้ำมันเลี้ยงโซ่ น้ำมันหยอดทิ้ง น้ำมันทาไม้แบบ อัดเศษโลหะและบดย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) นำน้ำมันใช้แล้วและตัวทำละลายใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน น้ำมันหยอดทิ้ง น้ำมันทาไม้แบบ ซ่อมและล้างถังที่ใช้แล้ว
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
สินค้าไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ และไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ทั่วไป
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันที่ใช้แล้วเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน และปรับปรุงคุณภาพของเสียประเภทต่าง ๆ (Solid Blending) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนโรงปูนซีเมนต์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ซ่อมและล้างถังบรรจุเคมีที่ใช้แล้วด้วยตัวทำละลาย ทำเชื้อเพลิงผสมจากน้ำมันหล่อลื่นและสารละลายที่ใช้แล้ว คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น เศษพลาสติก โลหะ กระดาษ ผ้า
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันและตัวทำละลายใช้แล้ว ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ทำเชื้อเพลิงผสม (Blending) จากน้ำมันหล่อเย็น วัสดุปนเปื้อนน้ำมันและตัวทำละลาย เก็บรวบรวมแบตเตอรี่โดยไม่มี การแปรสภาพ ทำเชื้อเพลิงทดแทน ล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย นำกากตะกอนจากอุตสาหกรรมชุบโลหะและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีโลหะมีค่ามาผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อส่งออก บดย่อยเศษพลาสติกที่ชุบสีหรือเคลือบผิว บดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทำเม็ดพลาสติกเกรดบี คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากเศษพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่
ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วและตัวทำละลายที่ใช้แล้ว ทำเชื้อเพลิงผสม (Blending) จากเศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน วัสดุดูดซับ กากตะกอนน้ำมัน กากสี บดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยเศษและตะกรันโลหะ ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่
ผลิตวัตถุใช้เป็นเชื้อเพลิง เช่น ทำแอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.บางเพรียง
ผลิตวัตถุใช้เป็นเชื้อเพลิง เช่น ทำแอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.บางเพรียง
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น เศษเหล็ก เศษทองแดง เศษทองเหลือง เศษกระดาษ และทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย นำน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วและตัวทำละลายที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน นำน้ำมันที่ใช้แล้ว ตัวทำละลายที่ใช้แล้วและเศษผ้าปนเปื้อนน้ำมันมาผลิตเชื้อเพลิงผสม นำเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนและมีค่าความร้อนมาผลิตเชื้อเพลิงผสม (Blending) และรวบรวมแบตเตอรี่เก่าที่ใช้แล้ว โดยไม่มีการคัดแยก ผ่าหรือแกะ ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วด้วยตัวทำละลาย บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
ซ่อมและล้างถังบรรจุเคมีภัณฑ์ที่ผ่านการใช้แล้วด้วยตัวทำละลาย นำน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อผลิตน้ำมันหยอดทิ้งและเชื้อเพลิงทดแทน คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) บดย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันที่ใช้แล้ว เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางจาก
THE LINE