Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ เสาเข็ม แผ่นพ
ผลการค้นหา เสาเข็ม แผ่นพ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 230 รายการ
ทำแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เสาเข็มคอนกรีต คอนกรีตบล๊อก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟ้าคอนกรีต คานคอนกรีต และแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ทำคอนกรีตสำเร็จรูป เช่น แผ่นพื้นคอนกรีต เสาเข็ม กำลังการผลิต 3,400 ลูกบาศก์เมตร/ปี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองค้างพลู
ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็ม แผ่นพื้น และอิฐบล๊อก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็ม แผ่นพื้นสำเร็จรูป
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.บางเพรียง
ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ได้แก่ แผ่นพื้นคอนกรีต เสาเข็ม ฯลฯ
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.คลองด่าน
ผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปและเสาเข็มคอนกรีต
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้น ท่อ เสาเข็ม
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ
ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง, แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง, เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปทุกประเภท
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางครุ
ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผ่นพื้น เสาเข็ม
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ในคลองบางปลากด
ผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตและเสาเข็มคอนกรีต
จ.นนทบุรี อ.บางกรวย ต.ศาลากลาง
ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีต
จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง
ผลิตเสาเข็มคอนกรีต และแผ่นพื้นสำเร็จ
จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.ละหาร
ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็ม แผ่นพื้นสำเร็จ ถังส้วม
จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.ละหาร
ผลิตแผ่นพื้นคอนกรีต และเสาเข็มคอนกรีต
จ.นนทบุรี อ.ไทรน้อย ต.คลองขวาง
ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้น คาน ฝาผนัง เสาเข็ม เสารั้ว ถังส้วม ท่อระบายน้ำฯ
จ.นนทบุรี อ.ไทรน้อย ต.ราษฎร์นิยม
ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้น เสาเข็มอัดแรง
จ.นนทบุรี อ.ไทรน้อย ต.ขุนศรี
ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, คานคอนกรีตอัดแรง และแผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บางขะแยง
คอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็ม แผ่นพื้น เสาคอนกรีตอัดแรง
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บางพูน
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นสำเร็จ เสาเข็ม แผงคอนกรีต
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหก
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
THE LINE