Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการค้นหา : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 52004 รายการ
ทำเฟืองละน๊อต
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง
ทำเครื่องหมายราชการ ละเหรียญ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำเครื่องหมายราชการละเหรียญต่างๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำเครื่องหมายราชการละเหรียญต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ซ่อมเครื่องรับวิทยุ เครื่องโทรทัศน์ ละเครื่องเทปบันทึกเสียง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ผลิตเครื่องบบนักเรียน นักศึกษา ปักทอเครื่องหมายต่าง ๆ ละทำกระเป๋านักเรียน (จำนวนจักรเย็บผ้า 141 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำสมุดละเย็บเล่มหนังสือ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
พิมพ์หนังสือ ละสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
พิมพ์หนังสือละพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
พิมพ์ผ่นป้ายโฆษณา นิตยสาร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำเหรียญทองดง ละเหรียญทองเหลือง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำสลัก ป้นเกลียว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ตรวจละซ่อมหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ตรวจละซ่อมหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำฟันเฟือง บู๊ช ละชิ้นส่วนเครื่องยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำน้ำข็ง ได้วันละ 210 ซอง ละทำน้ำข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 39 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
เย็บเล่มละทำปกหนังสือ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
ถ่ายฟิล์มละอัดฟิล์ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ใบตรวจสลากกินบ่ง, หนังสือ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
ทำเหรียญ หวนพระด้วยโลหะละทำกรอบพระพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
THE LINE