Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ แป้งมันสำปะหลัง
ผลการค้นหา แป้งมันสำปะหลัง : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 146 รายการ
แบ่งบรรจุแป้งมันสำปะหลัง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ภาษีเจริญ ต.บางแวก
ผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปจากแป้งมันสำปะหลัง และเครื่องดื่มชนิดผง เช่น กาแฟ(3 in 1), ชาเขียว (3 in 1), ชานม(3 in 1), ปรุงสำเร็จ
จ.ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.ลาดหลุมแก้ว
ผลิตแป้งมันสำปะหลังสำเร็จรูป (MODIFIED STARCH)
จ.ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง
ผลิตแป้งมันสำปะหลัง และแป้งมันดัดแปร
จ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล ต.ศิลาทิพย์
ทำแป้งมันสำปะหลัง ได้เดือนละ 30 ตัน
จ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ต.แสนสุข
บดแป้งมันสำปะหลัง
จ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ต.แสนสุข
ทำแป้งมันสำปะหลัง
จ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ต.เหมือง
ผลิตแป้งมันสำปะหลัง รวมกำลังผลิตเป็น 240 ตันแป้ง/วัน และผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 1.8 เมกกะวัตต์
จ.ชลบุรี อ.บ้านบึง ต.หนองชาก
ทำแป้งมันสำปะหลัง ได้ปีละ 1000 ตัน และเม็ดสาคู ได้ปีละ 500 ตัน
จ.ชลบุรี อ.บางละมุง ต.หนองปรือ
ทำแป้งมันสำปะหลัง
จ.ชลบุรี อ.บางละมุง ต.หนองปรือ
ทำแป้งมันสำปะหลัง
จ.ชลบุรี อ.บางละมุง ต.นาเกลือ
ทำแป้งมันสำปะหลัง
จ.ชลบุรี อ.บางละมุง ต.บางละมุง
ทำแป้งมันสำปะหลัง
จ.ชลบุรี อ.บางละมุง ต.ห้วยใหญ่
ทำเม็ดสาคูและทำแป้งมันสำปะหลัง 
จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา ต.ทุ่งสุขลา
ผลิต HEAT EXCHANGER และเครื่องจักรสำหรับผลิตแป้งมันสำปะหลัง
จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา ต.ทุ่งสุขลา
ทำแป้งมันสำปะหลัง กำลังการผลิต 100 ตัน/วันเท่าเดิม
จ.ระยอง อ.เมืองระยอง ต.ห้วยโป่ง
ทำแป้งมันสำปะหลัง
จ.ระยอง อ.เมืองระยอง ต.ห้วยโป่ง
ทำแป้งมันสำปะหลัง
จ.ระยอง อ.เมืองระยอง ต.ห้วยโป่ง
ทำแป้งมันสำปะหลัง
จ.ระยอง อ.เมืองระยอง ต.กะเฉด
ผลิตอาหารจากแป้งมันสำปะหลัง
จ.ระยอง อ.บ้านฉาง ต.บ้านฉาง
1 2 3 4 5 6 7 8
THE LINE