Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ โกดัง
ผลการค้นหา โกดัง : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 602 รายการ
บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตกแต่ง ดัดแปลงสภาพรถยนต์ ซื้อมาขายไปรถยนต์ใหม่ อะไหล่ อุปกรณ์ ตกแต่งรถยนต์ เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ อะไหล่ วัสดุอุปกรณ์เพื่อการเกษตร สินค้าอุปโภค บริโภค และให้บริการโกดังเก็บสินค้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
เก็บรักษา ลำเลียง ทำความสะอาดและแบ่งบรรจุข้าวสารในโกดัง ได้ปละ 70,000 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
โกดังเก็บ ลำเลียง และทำความสะอาดข้าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
สีข้าว กำลังการสีสูงสุดของร้านสีข้าว 60 ตัน/วัน และอบข้าวเปลือก เก็บรักษา ลำเลียงในไซโลและโกดัง
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ ต.ปากท่า
ลำเลียงสินค้าลงเรือด้วยระบบสายพาน และเก็บรักษา หรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลผลิตจากพืชในไซโลโกดังหรือคลังสินค้า
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง ต.ปากจั่น
สีข้าว กำลังการสีสูงสุดของร้านสีข้าว 600 ตัน/วัน และอบข้าวเปลือก เก็บรักษา ลำเลียงในไซโล และโกดัง
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ ต.นาคู
สีข้าว กำลังการผลิตสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วัน และการเก็บรักษาข้าวเปลือก ลำเลียงในไซโล โกดัง
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บ้านแพรก ต.บ้านใหม่
ปรับปรุงคุณภาพข้าว กำลังการผลิตสูงสุด 1,200 ตัน/วัน เก็บและลำเลียงในไซโล, โกดัง
จ.อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง ต.โพสะ
เก็บรักษาหรือลำเลียงเมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในโกดังหรือคลังสินค้า
จ.อ่างทอง อ.โพธิ์ทอง ต.หนองแม่ไก่
สีข้าว กำลังการสีสูงสุดของร้านสีข้าว 500 ตัน/วัน และอบข้าวเปลือก เก็บรักษา ลำเลียงในไซโล และโกดัง
จ.อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ ต.สาวร้องไห้
สีข้าว กำลังการสีสูงสุดของร้านสีข้าว 500 ตัน/วัน อบข้าวเปลือก และเก็บรักษาลำเลียงในไซโลและโกดัง
จ.อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ ต.ยี่ล้น
อบเมล็ดพืชและเก็บรักษาลำเลียงในไซโลและโกดัง
จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี ต.กกโก
ลานมัน และการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า
จ.ลพบุรี อ.สระโบสถ์ ต.มหาโพธิ
ลานมัน และการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า
จ.ลพบุรี อ.หนองม่วง ต.หนองม่วง
สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วัน) การเก็บรักษา หรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า
จ.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ต.บ้านกล้วย
เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า
จ.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ต.ท่าชัย
การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า , การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
จ.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ต.ท่าชัย
การเก็บรักษาหรือลำเลียงเมล็ดพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้าและคัดพันธุ์เมล็ดข้าวเปลือก
จ.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ต.ท่าชัย
การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า
จ.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ต.ท่าชัย
เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช ในไซโลหรือโกดัง หรือคลังสินค้าและอบข้าวเปลือก
จ.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ต.หาดท่าเสา
THE LINE