Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ไม้ไผ่
ผลการค้นหา ไม้ไผ่ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 149 รายการ
ผลิตเครื่องใช้จากไม้ไผ่ เช่น ไม้จิ้มฟัน ไม้ตะเกียบ ไม้เสียบอาหาร มู่ลี่
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ทำของใช้จากไม้ไผ่
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ทำไม้จิ้มฟัน และตะเกียบจากไม้ไผ่
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสามวา ต.ทรายกองดินใต้
ทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เช่น ไม้จิ้มฟันและไม้เสียบเนื้อ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางนา ต.บางนา
ผลิตของใช้จากไม้ไผ่ เช่น ไม้จิ้มฟัน,ไม้เสียบเนื้อ ฯลฯ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.สำโรงเหนือ
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ไผ่ทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่
ทำผลิตภัณฑ์หวาย ไม้ และไม้ไผ่ เพื่อใช้ในกิจการเครื่องเรือน-เครื่องตบแต่งอาคาร
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ผลิตเครื่องใช้จากไม้ไผ่ เช่น ตะเกียบ ไม้จิ้มฟัน เป็นต้น
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
ทำผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่ เช่น ตะเกียบ ไม้เสียบอาหาร
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองสี่
ผลิตเครื่องใช้จากไม่ไผ่
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ ต.จำปา
ผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่หรือหวาย
จ.อ่างทอง อ.โพธิ์ทอง ต.อ่างแก้ว
ผลิตภาชนะบรรจุจากไม้หรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย
จ.อ่างทอง อ.โพธิ์ทอง ต.อ่างแก้ว
ผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใช้จากหวาน ไม้ไผ่
จ.อ่างทอง อ.สามโก้ ต.โพธิ์ม่วงพันธ์
ทำที่นอน,มูลี่และเบาะจากไม้ไผ่และฟองน้ำ
จ.สระบุรี อ.เมืองสระบุรี ต.หนองปลาไหล
ทำไม้จิ้มฟัน ไม้ก้านไอศกรีม ทำตะเกียบจากไม้ไผ่และไม้ยางพารา
จ.ชลบุรี อ.บ้านบึง ต.คลองกิ่ว
เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้จากหวาย,ไม้ไผ่,ผักตบ
จ.ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี ต.โนนห้อม
ทำผลิตภัณฑ์จากไม่ไผ่ และทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้
จ.สระแก้ว อ.วัฒนานคร ต.ผักขะ
หลอมหล่อเหล็ก กลึง เชื่อม และผลิตมูลี่ไม้ไผ่ (งานเสริม)
จ.ยโสธร อ.เมืองยโสธร ต.ตาดทอง
ทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และกก เช่น ที่รองจาน มู่ลี่ เสื่อ
จ.ชัยภูมิ อ.บำเหน็จณรงค์ ต.บ้านตาล
ทำสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่
จ.อำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ ต.น้ำปลีก
1 2 3 4 5 6 7 8
THE LINE